ngày 26/10/2021:

08 giờ 00: Trân trọng kính mời đại biểu dự họp I- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

09 giờ 30: II- Họp Thường trực Huyện ủy 1- Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Chủ tịch HDND huyện; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

10 giờ 00: 2-Dự thảo Quy chế công tác Dân vận * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Chủ tịch HDND huyện; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy - Văn phòng HDND&UBND huyện

10 giờ 30: 3- Kết quả triển tra không báo trước II- Họp Thường trực Huyện ủy 1- Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Chủ tịch HDND huyện; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy - Văn phòng HDND&UBND huyện

11 giờ 00: 4- Báo cáo công tác lãnh đạo trogn tuần trước * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Chủ tịch HDND huyện; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy - Văn phòng HDND&UBND huyện

11 giờ 30: 5- Công tác cán bộ *Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

ngày 27/10/2021:

08 giờ 00: TRân trọng kính mời đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy * Thành phần: - Đồng chí Bùi Văn Khắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các đồng chí cán bộ các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện; - Đồng chí Bí thư HUyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; - Đồng chí Đỗ Xuân Trường- Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HDND&UBND huyện,Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, Phòng NN&PTNT, Phòng Dân tộc, Phòng LĐTB&XH, Phòng GD&ĐT, Phòng Văn hóa- Thông tin,Dân tộc, Bí thư, Chủ tịch UBND Thị trấn, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng huyện * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

 
Hôm nay: ngày 25/10/2021


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng